در شب نوشته‌ای
آنچه را که رفته‌است
و در شب دیده‌ای
آنچه را که گذشته‌است
و زبان تو از سیاهی
گفته‌است
و آنچه را که از زبان سیاهی
شنیده‌ای!