برای چه رودخانه‌ها
اینهمه می‌گریند
و برای رسیدن به کیست
که اینهمه تند می‌روند
چرا رودخانه‌ها
سودای مردن در سر دارند.