چهار شاخه نی خیزران - بیژن جلالی

از چهار شاخه نی خیزران
یک شاخه‌اش که خشک شده‌بود
برگ داد
و نه شاخه دیگرش رو به خشک شدن
رفته‌بود
اینک آنها هم برگ‌های سبز کوچکی
داده‌اند
و مسئله آنها هم «بودن یا نبودن» 
است
بی‌آنکه آن را بر زبان بیاورند

گربه نر سفید خالدار - بیژن جلالی

گربه نر سفید خالدار 
کجاست
هیچ کجا
چه می‌کند
هیچ کار
چه می‌خواهد
هیچ چیز
چگونه است
هیچ‌طور
پس گربه سفید خالدار
چطور شده‌است
او مرده‌است
و هیچ‌جای او را
گرفته‌است

خداحافظی کنیم با معنا - بیژن جلالی

خداحافظی کنیم با معنا
و با غم که به معنا
عمق می‌دهد
و خداحافظی کنیم با تنهایی
و نگاهی به درون
همراه هزاران تصویر و خبر
و چهار سویمان را بنگریم
که خر دجال ظهور کرده‎‌است

  • 1
  • 2